Statut

Statut

Stowarzyszenia Krzewienia

Kultury Słowiańskiej „Jawia”

Niniejszy statut jest podstawowym dokumentem prawnym, który ma za zadanie pomagać w sprawnym kierowaniu działaniami stowarzyszenia oraz wszelkimi sprawami tyczącymi się jego działalności. Statut ten powstał na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)

Preambuła

My prawowici spadkobiercy kultury, sztuki oraz zwyczajów dziadów i matek naszych na przełomie tysięcy lat, kierowani przez odwieczne prawa natury, wierzymy, że wszystko jako twory natury ożywionej czy nieożywionej jest sobie równe. Ludzie, nieodłączne ogniwo natury, w sposób szczególny winni oddawać jej cześć. Słowiańskie dziedzictwo i światopogląd z poszanowaniem naturalnych i przyrodzonych praw człowieka, w zgodzie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej jest podstawą, na której oparte są działania Stowarzyszenia.

Nadrzędnym zadaniem Stowarzyszenia jest odkrywanie i promowanie zapomnianej, pomijanej historii ziem polskich oraz plemion słowiańskich wraz z ich kulturą, tradycją, sztuką oraz wszelkimi przejawami humanizmu, ponieważ dobra te są dla nas najważniejsze. Nie pomijając przy tym kultury fizycznej oraz rzemiosła. Chcemy aby zwyczaje naszych dziadów, ich wartości oraz wierzenia,  które są kultywowane przy zmienionej formie lub nazwie, oraz te przez wieki zapomniane, były przede wszystkim dostępne dla społeczeństwa. Szerząc tą myśl, damy podstawę do działań patriotycznych, pro-ludzkich oraz ekologicznych w szerokim tego słowa znaczeniu. Stowarzyszenie również skupi się na wspomaganiu wszelkich zewnętrznych działań pro-społecznych oraz obejmowaniu patronatu nad wszelkimi akcjami zgodnymi ze statutem.

Jesteśmy przeświadczeni, że to wszystko jako dziedzictwo naszej kultury rodzimej powinno być znane i kultywowane po dzień dzisiejszy z racji ponadczasowych wartości humanistycznych, uwielbienia przyrody naturalnej oraz zwiększania świadomości swojej własnej kultury.

§1 Nazwa, siedziba i teren działania

 

 1. Za nazwę Stowarzyszenia przyjmujemy Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Słowiańskiej „Jawia”, zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „Jawia”.
 2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Dąbrowie Górniczej przy ul. Królowej Jadwigi 27/101. 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Śląskiego.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§2 Cele i sposoby ich realizacji

 1. Celem Stowarzyszenia jest szeroka działalność:
 • oświatowa- nauczanie sztuki, kultury oraz tradycji rodzimej Słowian, nie pomijając żadnych zagadnień możliwych do przekazania innym; popularyzacja wiedzy historycznej w szczególności poprzez budowę skansenów archeologicznych,
 • kulturalna- organizowanie wszelkiego rodzaju działań publicznych, które mają za zadanie przybliżyć stare wierzenia, kulturę, sztukę oraz tradycję rodzimą Słowian,
 • ochrony środowiska naturalnego, jako dziedzictwa, które przejęliśmy od naszych przodków, i które chcemy przekazać następnym pokoleniom w formie nienaruszonej. Szeroko pojęta ochrona dziedzictwa przyrodniczego ożywionego jak i nieożywionego. Rekultywacji terenów zniszczonych oraz przywracania im pierwotnego stanu,
 • wspierania inicjatyw społecznych, które mają na celu propagowanie zapomnianej rodzimej tradycji, kultury i sztuki Słowian,
 • dobroczynna w szerokim tego słowa zrozumieniu,
 • ochrony zabytków oraz miejsc oficjalnie lub w podaniach uważanych za tereny kultu dawnych Słowian. Miejsc, które stanem przyrody powinny być przykładem utrzymania porządku w przyrodzie. Szeroko pojmowana ochrona dóbr kultury i tradycji,
 • artystyczna, w zakresie rękodzieła, muzyki, sztuki teatralnej czy foto-wizualnej, malarstwa, krawiectwa i wielu innych,
 • upowszechnienie kultury fizycznej oraz sportu z wyszczególnieniem starych technik ćwiczeń ciała oraz sportów uprawianych w dawnych dziejach dla poprawienia sprawności oraz tężyzny fizycznej,
 • turystyczno-krajoznawcza- tworzenie i ochrona atrakcji turystycznych. Działanie na rzecz tworzenia pomocniczej infrastruktury turystycznej w postaci szlaków turystycznych, pól namiotowych, kempingów, gastronomii oraz hoteli,
 • naukowa- współpraca z oddziałami antropologii lub etnografii uniwersytetów oraz muzeami. Prowadzenie badań nad rolnictwem, przetwórstwem, hutnictwem, kowalstwem, stolarstwem oraz wieloma innymi rzemiosłami, które wymagają dogłębnego zbadania, dzięki naszej pomocy.
 • rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 • rzemieślnicza- praktykując stare sposoby obróbki rożnego rodzaju materiałów, począwszy od drewna, poprzez stal kończąc na skórze oraz wiele innych, organizację i prowadzenie warsztatów rzemiosł dawnych, tzw. żywej archeologii, stwarzających możliwość nauki zawodu dla bezrobotnych,
 • rolnicza, praktykując stare metody ( ekologiczne, permakulturalne ) uprawy ziemi,14) przetwórstwa płodów rolnych z uwzględnieniem aspektów ekologicznych oraz dawnych technik konserwowania żywności,

15) krzewienia, szerzenia oraz dbania o dziedzictwo narodowe,

16)promocja zewnętrznych inicjatyw zgodnych ze statutem Stowarzyszenia, tworzenie wiosek tematycznych oraz żywych skansenów,

 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • zwiększenie znaczenia i skuteczności lokalnych inicjatyw,
 • rozwijanie świadomości lokalnej, regionalnej, narodowej i słowiańskiej,
 • wyrównywanie szans rozwoju i jakości życia de faworyzowanej części społeczeństwa,
 • wspieranie integracji zawodowej i społecznej grup szczególnego ryzyka,
 • organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego oraz lekarstw, środków niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia,
 • organizację imprez mających na celu promocję historii rodzimej,
 • prowadzenie pokazów o charakterze edukacyjnym z zakresu, tzw. archeologii żywej,
 • wspieranie działań, których celem jest identyfikacja mieszkańców z miejscem w którym żyją,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej dla młodzieży i dorosłych,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej o charakterze edukacyjnym mającej na celu promocje działalności Stowarzyszenia oraz dziedzictwa historycznego i wczesnośredniowiecznej kultury Słowian,
 • Ochrona miejsc kultu religijnego dawnego i obecnego.

2.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

Realizacja zadań statutowych Stowarzyszenia może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Stowarzyszenia może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 • organizowanie warsztatów twórczych
 • propagowanie i organizowanie wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
 • organizowanie imprez kulturalnych i okolicznościowych,
 • wydawanie książek, czasopism, broszur związanych z celami Stowarzyszenia,
 • fundowanie stypendiów,
 • Stowarzyszenie może ustanowić odznaki honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla realizacji celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą,
 • nawiązywanie kontaktów z autorytetami życia kulturalnego, politycznego i społecznego,10) współpracę z władzami samorządowymi i państwowymi, organizacjami i instytucjami także międzynarodowymi oraz środowiskiem biznesu, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,
 • oferowanie i przyjmowanie wykonywania zadań publicznych lub wsparcia w ich realizacji, w formach i na zasadach określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego,
 • prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne wspólnoty,
 • organizowanie kształcenia i podnoszenia kwalifikacji członków, w dziedzinach i kierunkach przydatnych dla realizacji celów statutowych,
 • wypowiadanie się w sprawach publicznych, będących przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia,
 • oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Stowarzyszenie może współdziałać zinnymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł, 16) dla osiągnięcia swych celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób i instytucji, zbieżną z jej celami działania,
 • w celu pośredniego prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenie może utworzyć posiadającą albo nieposiadającą osobowość prawną jednostkę organizacyjną a w szczególności spółkę kapitałową.
 • prowadzenie działalności dydaktycznej- szkoleń, sympozjów, prezentacji, seminariów, warsztatów, konferencji, wymian międzynarodowych,
 • poza finansowe wspieranie,
 • wszelkie inne formy działania dozwolone prawem, a sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji.
 • Do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych organizacji zainteresowanych tym samym lub podobnym profilem działania.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania własnych pieczęci, oznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 3. Do realizacji zadań związanych z celami statutowymi Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§3 Informacje o członkach stowarzyszenia

Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 18 lat i nie są ubezwłasnowolnione) i nie pozbawieni praw publicznych (art. 3 ust. 1).

 Małoletni poniżej 16 lat może należeć do Stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi (np. rodzice), nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16-18 lat (mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych) mogą należeć do Stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie zarządu danego Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
 • zwyczajnych,
 • wspierających,
 • honorowych,

3.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 • posiadać rekomendacje od co najmniej dwóch osób już działających w stowarzyszeniu,
 • która złoży pisemną deklarację do sekretarza Stowarzyszenia,
 • oraz przejdzie okres nowicjatu przez co najmniej trzy miesiące, gdzie pracą na rzecz stowarzyszenia pokaże że jest godnym członkiem słowiańskiej społeczności ( okres ten może być przedłużony przez członków zarządu ),
 • przyjęcie członka stowarzyszenia jako członek zwyczajny po minimum trzech miesiącach pracy na rzecz stowarzyszenia następuje przez uchwałę zarządu.

5.Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

6.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji, po uprzednim głosowaniu na witrynie internetowej Stowarzyszenia oraz uzyskaniem 50% + 1 głosów za przyjęciem, głosowanie jest głosowaniem jawnym.

7.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

8.Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§4 Prawa i obowiązki członka oraz nowicjusza

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,4) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 • uczestniczenia w walnych zebraniach członków,3) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, 4) regularnego opłacania składek.
 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§5 Utrata praw członkowskich

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:

1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu, 2) wykluczenia przez Zarząd:

 1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskichlub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
 2. z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowieńi uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§6 Informacje o władzach

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Ad. A

Walne zebranie inaczej zwane „Wiecem” organizowane jest co najmniej raz do roku, a datę tego zebrania ustalana jest na ostatnim walnym zebraniu i zatwierdza głosowaniem przy przewadze 50% + 1 głosów za ustaloną datą. Resztę członków stowarzyszenia powiadamia się o następnym zebraniu drogą mailową.

Wiec – to zgromadzenie członków stowarzyszenia gdzie zostaną podejmowana najważniejsze decyzje stowarzyszenia oraz ogłaszane cele na następny rok jego działalności. Walne zebranie tworzą wszyscy zwyczajni członkowie stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 • uchwalanie zmian statutu,
 • wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku
 • odwoływanie prezesa bądź członków zarządu

Ad. B

Zarząd w formie prezes oraz dwóch członków zarządu wybierany jest na okres pięciu  lat przez  głosowanie na walnym zebraniu w przewadze 50% + 1 głosów za przyjęciem prezesa Stowarzyszenia oraz dwóch członków zarządu przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia.

Odwołanie jakiegokolwiek członka zarządu lub prezesa jest dokonywane przez głosowanie na walnym zebraniu członków przy głosowaniu 50% + 1 za lub przeciw oraz przy obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia.

Zarząd – to władza wykonawcza, organ odpowiadający za faktyczne, codzienne działania stowarzyszenia, zarządza stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd jest wybierany spośród członków stowarzyszenia .

Uzupełniania składu następuje na walnym zgromadzeniu po przedstawieniu swoich kandydatur pośród członków stowarzyszenia oraz głosowaniu i przewadze głosów 50% + 1 za przyjęciem prezesa lub członka zarządu Stowarzyszenia w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Ad.C

Organ kontroli wewnętrznej, czyli tzw. komisja rewizyjna ma za zadanie kontrole pracy zarządu, czyli sprawdzanie czy działania, prowadzone przez zarząd, są zgodne ze statutem oraz obowiązującym prawem. Komisja wybierana jest spośród członków stowarzyszenia. Wybierana jest co dwa lata na walnym zgromadzeniu w liczbie trzech członków, przy głosowaniu gdzie przewaga głosów musi być 50% + 1 za przyjęciem członka komisji rewizyjnej przy minimum połowie członków Stowarzyszenia.

Komisja rewizyjna może udzielić absolutorium zarządowi na wniosek członków Stowarzyszenia lub zarządu.

Uzupełniania składu następuje na walnym zgromadzeniu po przedstawieniu swoich kandydatur pośród członków stowarzyszenia oraz głosowaniu i przewadze głosów 50% + 1 za przyjęciem członka komisji rewizyjnej przy minimum połowie członków Stowarzyszenia.

§7 Sposób podejmowania decyzji na wiecu

Wszelkiego rodzaju uchwały będą rozpatrywane większością głosów w wielkości 50% + 1 uprawnionych do głosowania za lub przeciw przy minimum połowie członków Stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba że postanowienia statutu stanowią inaczej. Głosowanie może być jawne lub tajne w zależności od tego jak zostanie to wybrane w głosowaniu jawnym i rozpatrzone  większością głosów w wielkości 50% + 1 uprawnionych do głosowania przy co najmniej połowie członków stowarzyszenia na walnym zebraniu. Każdy członek Stowarzyszenia posiada jeden głos.

§8 Majątek stowarzyszenia

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
 • składki członkowskie,
 • darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
 • dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
 • wpływy z działalności statutowej i gospodarczej,
 • wpływy z loterii i aukcji,
 • działalność gospodarcza Stowarzyszenia,7) inne wpływy.
 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 3. Wysokość składek członkowskich ustalana jest na walnym zgromadzeniu raz do roku przy głosowaniu w ilości 50% + 1 głosów za lub przeciw członków uprawnionych do głosowania przy minimum połowie członków Stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Składki można opłacać miesięcznie, kwartalnie bądź rocznie.

§9 Sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

Organem uprawnionym do reprezentacji jest zarząd Stowarzyszenia.

Prezes oraz co najmniej jeden z członków zarządu mogą otwierać rachunki bankowe, przyjmować darowizny oraz wszelkie pomoce materialne lub nie materialne i podpisywać wszelkiego rodzaju oświadczenia woli, które przewidziane są w statucie Stowarzyszenia.

Prezes oraz co najmniej jeden członek zarządu mogą podejmować zobowiązania finansowe i podpisywać umowy jeżeli zobowiązania lub umowy nie będą przekraczać sumy zobowiązań 10 000 zł. Jeżeli jednak umowa taka przewiduje kwotę zobowiązania lub darowizny przekraczającą 10 000 zł, do podpisania takie umowy potrzebny jest prezes oraz dwóch członków zarządu Stowarzyszenia.

§10 Zasady wprowadzania zmian w statucie

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością głosów w wielkości 50% + 1 uprawnionych do głosowania przy co najmniej połowie członków stowarzyszenia na walnym zebraniu.

§11 Sposób rozwiązania się stowarzyszenia

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością głosów w wielkości 75% + 1 uprawnionych do głosowania przy co najmniej połowie członków stowarzyszenia obecnych na walnym zebraniu.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.